Controleursafdeling

 

VERENIGINGSCONTROLEURS
Controle en handhaving op het bezit van de juiste visdocumenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sportvisserijsector en de overheid. De sportvisserijsector, en dus óók de Afdeling Viswaterpachting Gouda, krijgt hierin echter een steeds grotere verantwoordelijkheid toebedeeld. Die verantwoordelijkheid pakt het VWP-bestuur samen met de vrijwillige verenigingscontroleurs graag en goed op.
Alle VWP-controleurs hebben de Cursus Controle Sportvisserij bij Sportvisserij Nederland gevolgd. Zij krijgen van Sportvisserij Nederland controlekleding en een controlepas. Hiermee kan elke VWP-controleur zich zich aan de waterkant identificeren. Een goede controleur heeft een gedegen en actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving, die helder is samengevat in de Veldgids Controle Visdocumenten van Sportvisserij Nederland.  

BEVOEGDHEDEN
Een sportvisser is als lid van een hengelsportvereniging gebonden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van die vereniging. Hierin staat dat de sportvisser verplicht is om mee te werken aan controles door hengelsportcontroleurs.
Ook in de "Algemene voorwaarden gebruik VISpas" (zie pagina 3 van de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren) is de verplichting voor de sportvissser opgenomen om de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren ter inzage af te geven aan controleurs, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.
Controleurs van een hengelsportvereniging of federaties zijn vrijwilligers die namens een hengelsportvereniging of namens een hengelsportfederatie controleren. De controleurs zijn "gewoon" burger dus zij hebben geen opsporingsbevoegdheid. Wel mogen zij iemand vragen stellen en de gegevens van de sportvisser noteren. Daarnaast mogen zij bij het constateren van een overtreding als vertegenwoordiger van de vereniging of federatie de visdocumenten innemen. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren blijven namelijk eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt. Dit is ook vermeld op pagina 3 van de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren.


Neemt een controleur documenten in omdat de sportvisser de regels overtreedt, dan moet de controleur de ingenomen documenten direct afgeven of opsturen aan het bestuur van de hengelsportvereniging waarvan de visser lid is. De controleur moet hierbij de reden aangeven waarom de documenten zijn ingenomen. Het bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is besluit, nadat de betreffende sportvisser is gehoord, of er een sanctie wordt getroffen tegen dit lid en of deze zijn visdocumenten terugkrijgt of niet.

 

KLEDING EN CONTROLEPASSEN
Alle hengelsportcontroleurs die de cursus Controle Sportvisserij hebben gevolgd, krijgen van Sportvisserij Nederland controlekleding en een controlepas. Hiermee kan elke controleur zich aan de waterkant identificeren.
Met de controlekleding en de controlepas heeft de controle door de sportvisserij sector een nóg professioneler uitstraling gekregen dan zij – dankzij de controleurs van de verenigingen en federaties– al had.

De controlepas heeft hetzelfde formaat en is van hetzelfde materiaal als de VISpas. Voorop de pas is een pasfoto van de controleur en het logo van de federatie in kleur afgedrukt. Van de controleur zijn de naam, geboortedatum en registratiecode afgedrukt, met daaronder de naam van de vereniging waarvoor ze actief zijn. Onderaan de pas is vermeld voor welke periode de pas geldig is. Achterop de pas staan de contactgegevens van de federatie en Sportvisserij Nederland vermeld.

 

WIL JIJ OOK VERENIGINGSCONTROLEUR WORDEN?
Heb jij ook belangstelling om als vrijwilliger te gaan controleren in ons verenigingswater, meld je dan aan met onderstaand formulier. Na aanmelding nemen wij contact op om te bekijken wanneer jij de cursus Controle Sportvisserij kunt volgen. Natuurlijk zijn alle kosten (inschrijving, reis- en verblijfskosten) voor rekening van de Afdeling Viswaterpachting Gouda.
Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.
Foutmelding 
 
Lidnummer
Achternaam
Voorletters
Voornaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres